Търсене:

Вакуумна канализационна система SIVAC

Принцип на работа

Вакуумната канализационна система представлява система за събиране и отвеждане на отпадъчните води. От жилищната сграда, отпадъчната вода се отвежда гравитачно до събирателната шахта. При напълване на събирателната шахта се отваря вакуумният клапан и водата постъпва във вакуумната канализационна мрежа. Под въздействието на вакуума, отпадъчната вода се придвижва до вакуумната помпена станция, където се съхранява в резервоари, като периодично се изпомпва към пречиствателна станция за отпадъчни води.

Системата за мониторинг осигурява на оператора възможност за непрекъснато наблюдение на системата, автоматично отчита авариите и тяхното местоположение и дава  възможност за наблюдение на работата на всеки клапан в реално време.

Приложение

Градски, селски, вилни и крайбрежни райони, природни резервати и навсякъде, където: теренът е равнинен и с променлив наклон, подпочвените води са високи, почвените условия са тежки и затрудняват изкопната дейност, има много препятствия по трасето - други инженерни мрежи, водни площи

Предимства

  • Ниски експлоатационни разходи - По-ниска такса “канал”, плащана от населението
  • По-малки строителни размери на ПСОВ - По-ниска такса “пречистване” за населението
  • Малки диаметри на тръбите - Плитки изкопи
  • Не е необходимо периодично почистване
  • Пропуска твърди и набъбващи отпадъци
  • Гарантирана липса на течове (PE тръба под вакуум)

Абсолютна водонепропусклива система: Не позволява ексфилтрация на отпадни води, опазва почвата и водоносните пластове; Липса на миризми и вредни газове; Не позволява попадането на микроорганизми в околната среда; Приложима в санитарно охранителни зони на водоизточници и защитени обекти