Търсене:

Технология “набиване на тръби с пневматичен чук“

Приложение

Преминаване под улици, ж.п. линии, инженерно-технически съоръжения, канали и др., преминаване покрай близко разположени съществуващи подземни комуникации. Впоследствие в обсадните тръби се монтират работни тръби, кабели и пр.

Технологията позволява монтаж на стоманени тръби с диаметри до 4000 мм на дължини до 80 м в разнородни почви, а при известни условия дори и в изветряли скали. Технологията е особено подходяща при нестабилни, несвързани почви, наличие на плаващи камъни, чакъли, тъй като напълно елиминира опасността от пропадане, което е критично важно при пресичане на магистрални пътища и ж.п. линии.

Тръбите могат да се набиват успоредно една до друга чрез подходящи водещи профили. Така може да се монтира сноп от обсадни тръби с цел увеличаване на общото проходно сечение. Друг вариант е набиване на тръбите под формата на полукръгъл свод. След отстраняване на почвата от вътрешността на тръбите, те се армират и замонолитват. Почвата под свода се отстранява и се получава тунел с голяма ширина.

Предимства на технологията

Технологията позволява монтаж на обсадни тръби с много малко покритие при гарантирана липса на пропадания на терена или пътната настилка.

Времето за монтаж е много кратко – при определения условия само няколко часа.

Необходима е минимум механизация, поради което времето за подготовка е кратко.

Подходящи за използване тръби

Стоманени тръби

Технологичен процес

В предварително направения начален технологичен изкоп (с дължина по-голяма с около 2 м. от дължината на предвидената за набиване тръба), се полага обсадната тръба. Тя се насочва и нивелира, след което към задния й край се прикрепва пневматичният чук. Към чука се подава сгъстен въздух от стандартен въздушен компресор и той започва да набива тръбата. Когато предният край на тръбата достигне крайния изкоп, чукът се демонтира и се отстранява почвата от вътрешността на тръбата. Когато условията на работната площадка не позволяват цялата тръба да се набие наведнъж, тя се набива на части с подходяща дължина, които се заваряват последователно една за друга.

Поради спецификата си (динамично ударно действие), технологията позволява да се раздробяват препятствия и по-лесно да се преодолява съпротивлението на почвата.

Точността при достигане на зададената посока и наклон е висока, тъй като динамичният удар преодолява успешно различни почвени формации в зоната на диаметъра на тръбата и раздробява, а не измества препятствията, нито ги избутва пред себе си.

Знакови обекти