Търсене:

Европейски център за развитие на екологични технологии за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи

Уникален за Европа проект „Създаване на Европейски център за развитие на екологични технологии за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи” беше одобрен в края на октомври 2012 г. и предстои подписването на Договора за безвъзмездна финансова помощ.

Проектът е по схема BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” и ще бъде осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент по проекта е  Дружество по ЗЗД „Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии”, регистрирано на 21.11.2011 г. с участници „Строителна Механизация“ АД, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Община Казанлък, като водеща организация в сдружението е „Строителна механизация” АД.

Общата цел на проекта е подкрепа на иновационната дейност на българските предприятия чрез създаване на нов технологичен център за развитие на технологиите за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи.

Очакванията са новосъздаденият „Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” да се превърне в конкурентноспособен и устойчив център по компетентност в сферата на безизкопните технологии и да предоставя практически приложения за бизнеса на научни постижения в същата сфера.

Стратегическите цели на центъра са:

Да развие експертен капацитет за внедряване в страната на съществуващи и развиване на нови иновативни Безизкопни технологии и продукти, в частта Рехабилитация на съществуващи тръбопроводи.

Да провокира създаването и развитието на нови продукти и услуги, отговарящи на нуждите за разширяване и подобряване на подземната тръбопроводна инфраструктура.

Да постигне синергия между бизнеса и научните среди при определянето на стратегии за привеждане на подземната тръбопроводна инфраструктура към стандартите, приети в ЕС.

Ползване на тестов полигон от всички лица с интерес към изследване на безизкопните технологии и развитие на нови решения.

Чрез изграждане на технологичен център в сфера с висок потенциал за развитие ще бъде подпомогнат достъпа на предприятията до ново знание и технологии и ще бъде стимулирано прилагането в производствената практика на резултатите от научните изследвания.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде изграден капацитет за развитие на научно-изследователската и развойна дейност, за създаването и трансфера на нови знания и технологии към иновативни и високотехнологични предприятия, за изпълнение на проекти и за въздействие върху политиката в сектора.