Търсене:

Нашата политика по качеството

Оптимизирането на процесите в Строителна Механизация АД и повишаването на квалификацията на служителите й се дължи на прилагане на методики, които ясно дефинират целите на компанията, както и лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

За да бъдат постигнати стратегически и конкретно измерими цели по качеството, ръководството на Строителна Механизация АД декларира и поема персонален ангажимент да изпълнява следната политика по качеството:

  • Поддържане и непрекъснато усъвършенстване на Системата по качество в Строителна Механизация АД, с цел повишаване на доверието на клиентите и непрекъснато подобряване на процесите в компанията;
  • Прилагане на практики за непрекъснато подобряване на качеството на продуктите и услугите;
  • Успешно реализиране на проектите, договорите и поръчките на клиентите на Строителна Механизация АД, чрез стриктно спазване на изискванията и сроковете;
  • Постигане на високо ниво на конкурентоспособност на пазара на предоставяните продукти и услуги;
  • Спазване на всички български закони и нормативни актове, както и на международните стандарти, отнасящи се до извършваните от Строителна Механизация АД дейности;
  • Професионално изпълнение на дейностите в Компанията, чрез провеждане на подбор и прилагане на подходящи форми на обучение за придобиване на специфични умения и опит;
  • Прилагане на методи за оценка удовлетвореността на клиентите и отчитане на обратна връзка при изпълнение на поръчки с цел подобряване резултатите от дейността на Строителна Механизация АД;
  • Запознаване и приобщаване на колектива към политиката и целите по качество на Строителна Механизация АД.

Строителна Механизация АД непрекъснато оценява процесите, определени от основните й дейности и търси възможности за оптимизация, използвайки показатели за измерими цели по качеството и определените показатели за измерване на процесите.

Ние ще преразглеждаме периодично Системата за управление на качеството на Строителна Механизация АД с цел непрекъснато подобряване на ефикасността, провеждайки официален преглед от ръководството и потвърждавайки тази политика поне веднъж годишно, за да изразяваме нашата непрекъсната обвързаност с нея.

Изпълнителен директор:

Стефан Желязков

Изтегли в PDF