Търсене:

Нашата политика за здравето и безопасността

Вниманието към здравето и безопасността при работа е водещ фактор за политиката на Строителна Механизация АД. Компанията изисква всички дейности, извършвани от персонала, да се осъществяват при безопасни и здравословни условия на труд.

Успешното изпълнение на Системата за здравословни и безопасни условия на труд на Строителна Механизация АД изисква:

  • Прилагане на политиката за здраве и безопасност във всички дейности на Строителна Механизация АД и непрекъснат контрол по спазването й;
  • Постоянна поддръжка на доброто състояние на работните места и на изправността на оборудването в съответствие с изискванията на законодателството по безопасността и водещите световни стандарти;
  • Осигуряване на непрекъснат контрол и оптимизация на условията на труд и безопасност, чрез отчитане на проблемите и навременното им разрешаване, с цел предотвратяване на вреди и професионални заболявания;
  • Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с идентифицираните опасности и оценените рискове за здравословните и безопасни условия на труд;
  • Обучение и информиране на персонала на всички нива, с цел предотвратяване на трудови злополуки и мотивиране на персонала и подизпълнителите да спазват задълженията си в съответствие с изискванията по безопасност и здраве;
  • Подготовка на персонала и усъвършенстване на способностите на служителите за недопускане и ограничаване на аварийните ситуации, с цел изпълняване на политиката за здравето и безопасността;
  • Поддържане високото ниво на техническа обезпеченост на строителните и аварийните съоръжения;
  • Обезпечаване на постоянно подобряване на системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд и на резултатите от нейното прилагане.

Реализирането на политиката се осъществява чрез внедряване и постоянно усъвършенстване на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007, както и стриктното изпълнение на програмата с общите и конкретни цели по ЗБУТ на Строителна Механизация АД.

Осъществяването на политиката за здравето и безопасността е възможно единствено, когато всички служители съдействат за реализацията й. Тя е толкова важна, колкото продуктивността, ефективността, качеството и опазването на околната среда.

Прецизност във всеки детайл, безопасност при всяко действие.

Изпълнителен директор:

Стефан Желязков

Изтегли в PDF