Търсене:

Нашата политика по опазване на околната среда

Политиката по опазване на околната среда е неразделна част от мисията на Строителна Механизация АД, свързана с успешно развитие на компанията и прилагането на природосъобразни практики, съобразени с обществената отговорност. Наша основна цел е всички мерки за защита на околната среда в рамките на Системата за управление на околната среда да бъдат изпълнени. Ръководството и персоналът на Строителна Механизация АД осъзнават отговорността си по отношение опазването на околната среда и се стремят да развиват нови предпоставки за прилагане на екологични практики.

Политиката по околната среда на Строителна Механизация АД в рамките на обхвата на Системата за управление на околната среда се базира на следните основни принципи:

  • Осигуряване на непрекъснато усъвършенстване на методите за подобряване на Системата за управление на околната среда;
  • Минимизиране на вредното въздействие върху околната среда, посредством внедряване на екологични практики;
  • Създаване на подходящи условия за предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда;
  • Ефективно използване на материалите и природните ресурси;
  • Реализиране и изпълнение на екологични разпоредби, както и управление и намаляване до минимум опасните отпадъчни материали и опасностите за околната среда, чрез контрол и усъвършенстване на използваните технологии;
  • Стриктно спазване на законовите и нормативни изисквания по опазване на околната среда, както и осъществяване на ефикасен обмен на информация със заинтересованите страни, относно опазването на околната среда;
  • Осъществяване на непрекъснат мониторинг на прилагане на политиката по опазване на околната среда и оптимизиране на екологичните практики при промяна на процесите, дейностите и услугите в организацията.

Ръководството на Строителна Механизация АД вярва, че практиките по опазването на околната страна и природосъобразното използване на ресурси в дейността на Компанията могат непрекъснато да се оптимизират.

Изпълнителен директор:

Стефан Желязков

Изтегли в PDF