Търсене:

Технология „Спирално навита на място тръба”

Приложениe

Прилага се за рехабилитация на тухлени, бетонови, чугунени, стълкопластови, пластмасови и от всякакви други материали канализации, нисконапорни водопроводи, тръби за дъждовни води и водостоци. Технологията осигурява структурна рехабилитация на силно разрушени тръбопроводи, включително при трудни теренни условия и без абсолютно никакви изкопни дейности. Технологията е подходяща както за коригиране на хидравлични аномалии, така и за възстановяване на наклона на оригиналната тръба и позволява монтаж на облицовката по дъга.

Варианта на технологията, в зависимост от специфичните изисквания:

 • SPR™ EX – за кръгли тръбопроводи с диаметри от 150 mm до 750 mm
 • SPR ™ PE - за кръгли тръбопроводи с диаметри от 900 mm до 3000 mm
 • SPR™ - за тръбопроводи с произволно напречно сечение: кръгло, яйцеобразно, правоъгълно и др.

 

Предимства

 • 100% без никакви изкопни дейности
 • Пълно отстраняване на инфилтрация и ексфилтрация
 • Подобряване на хидравличните свойства и износоустойчивостта на тръбопровода поради гладката вътрешна повърхност от PVC или PE и малкото намаляване на сечението
 • Удължава експлоатационния срок на тръбопровода с 50 и повече години
 • Структурна устойчивост
 • Без неравности, дори при разместени връзки на приемащата тръба
 • Постоянен диаметър на новата тръба, дори когато съществуват кухини или липсват части от старата тръба
 • Не е необходимо фино почистване на съществуващата тръба преди рехабилитацията
 • Могат да се инсталират дори и при наличие на дебит на вода до 20% от капацитета на съществуващата тръба.

 

Технологичен процес

Технологията се основава на принципа на производство „на място” на тръба от фабрично произведена непрекъсната пластмасова (PVC или HDPE) лента с висока якост и ниско тегло. Монтажът на тръбата се осъществява като се използват съществуващите ревизионни шахти, без никакви разкопавания.

Тръбата се получава от лента, която спирално се навива от специализирана машина, разположена в съществуваща ревизионна или събирателна щахта. В зависимост от варианта едновременно с навиването машината изтласква новополучената тръба в съществуващата докато достигне следващата шахта (при SPR™ PE и SPR™ EХ) или самата машина се придвижва по съществуващата тръба, като оставя навитата облицовка след себе си (при SPR™).

Профилът на лентата има специални заключващи елементи, които при спиралното й навиване оформят непрекъсната водонепроницаема тръба вътре в съществуващата тръба. След това облицовката се разширява докато плътно прилепне към съществуващата тръба (при SPR™ EХ) или се замонолитва с циментов разтвор към съществуващата тръба (при SPR™ PE и SPR™).

Видео: вариант SPR™ EX
Видео: вариант SPR ™ PE
Видео: SPR™
Знакови обекти
Безизкопни технологии SPR рехабилитация Русе
Рехабилитация на канализационен тръбопровод